HR

23. Međunarodni zborski festival CRO PATRIA 2019./ Natječaj za nove zborske skladbe

O FESTIVALU

CRO PATRIA je u svjetskim razmjerima jedinstven projekt koji promovira zborsko pjevanje i suvremeno zborsko stvaralaštvo, a organizira ga Glazbena mladež Split. Riječ je o međunarodnom projektu na kojem sudjeluju zborovi, skladatelji, pjesnici, članovi ocjenjivačkih sudova kako iz Hrvatske, tako i iz drugih zemalja.

Ovim programom nastoji se poticati suvremeno, umjetnički vrijedno stvaralaštvo na polju glazbe, ali i poezije, pa su za svaki od segmenata utemeljene posebne nagrade i plakete −  rad akademskih hrvatskih likovnih umjetnika.

Festival podupiru: Predsjednica Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture, Županija splitsko-dalmatinska, Grad Split, Turistička zajednica grada Splita i Hrvatsko društvo skladatelja.

POZIV

Pozivaju se skladatelji da se prijave za sudjelovanje na međunarodnom natječaju za nove zborske skladbe na  23. Međunarodnom zborskom festivalu CRO PATRIA 2019. Prijave se primaju do 15.3.2019.g.

Na natječaj se mogu prijaviti zborske skladbe a cappella za mješoviti, muški, ženski i dječji zbor pisane na bilo kojem jeziku, u trajanju do 5 minuta.

Prijava je besplatna.

SMJERNICE

 • Na natječaj se mogu prijaviti svi skladatelji, neovisno o dobi i nacionalnosti, dosadašnji prijavitelji i nagrađivani skladatelji.
 • Svaki skladatelj može prijaviti najviše tri skladbe.
 • U partituri je potrebno naznačiti ime i prezime autora teksta.
 • Za stihove koji nisu pisani na hrvatskom, engleskom ili latinskom jeziku potrebno je poslati hrvatski ili engleski prijevod.
 • Prijava mora sadržavati tri primjerka ispisanog teksta skladbe.
 • Autori jamče originalnost skladbi.
 • Partiture poslane na natječaj ne vraćaju se.
 • Skladatelj može predložiti zbor za izvođenje svoje skladbe.
 • Slanjem radova na natječaj autori prenose pravo na organizatora da odabrane skladbe tiska, snimi na nosačima zvuka i slike, prenosi putem radija i televizije te da navedena prava prenese na treće osobe. Sva ostala prava autori zadržavaju za sebe.

KAKO SE PRIJAVITI?

 • Svaka partitura mora biti označena šifrom od sedam znakova.
 • Ista šifra mora biti naznačena na posebnoj zatvorenoj omotnici u kojoj se nalaze podatci i kontakti skladatelja.
 • Omotnica ujedno mora sadržavati skladateljevu izjavu da prijavljena skladba nije objavljena niti nagrađivana na drugim natjecanjima.
 • Skladatelji trebaju svoje skladbe (napisane  u programu Sibelius 6 ili 7 ili nekom drugom/sličnom suvremenom programu ) poslati zajedno sa zatvorenom omotnicom − kako je gore navedeno − na adresu:

Glazbena mladež Split
Zagreba
čka 23
21000 Split
s naznakom: NE OTVARAJ – 22. CRO PATRIA – nove skladbe

OCJENJIVANJE I NAGRADE

Skladbe će ocjenjivati međunarodni ocjenjivački odbor. Odluka odbora je konačna i na nju se nije moguće žaliti. Ocjenjivanje je podijeljeno u dvije faze.

U prvoj fazi ocjenjivački sud će odlučiti koje će se skladbe izvoditi na 23. Međunarodnom zborskom festivalu CRO PATRIA 2019.

Organizator će obavijestiti autora o prihvaćanju skladbe do 1.5.2019. godine.  Autor jamči da do završetka Festivala CRO PATRIA 2019. prijavljena i od strane ocjenjivačkog suda odabrana skladba neće biti javno izvođena.

U drugoj fazi natjecanja ocjenjivački odbor će nagraditi tri najbolje skladbe.

Nagrade su:

 1. zlatna plaketa Canticum novum,
 2. srebrna plaketa Canticum novum,
 3. brončana plaketa Canticum novum.

Autor pobjedničke skladbe (skladba nagrađena zlatnom plaketom Canticum novum) bit će nagrađena i novčanom nagradom od 500 eura te će biti pozvan u ocjenjivački odbor natječaja za nove zborske skladbe idućeg festivala.

Ocjenjivački odbor može dodijeliti posebno priznanje za:

 • Najbolju novu skladbu mladog skladatelja (skladatelja rođenoga nakon 1989. godine). Priznanje ne uključuje novčanu nagradu.
 • Društvo hrvatskih književnika može dodijeliti plaketu Sanctus Anastasius za najuspjelije stihove suvremenih pjesnika.  Stihovi objavljeni prije godine 2012.g., tradicionalni stihovi i stihovi koji nisu pisani na hrvatskom jeziku ne uzimaju se u obzir za nagradu.

Organizator će nastojati dogovoriti izvođenje svih skladbi odabranih u prvom krugu natjecanja.  Slanje prijave i sudjelovanje u natjecanju podrazumijeva prihvaćanje ovih propozicija.

KONTAKT INFORMACIJE

Glazbena mladež Split
Zagrebačka 23
21000 Split

info@gmsplit.hr +385 (0)21 482 400
 

ENG

23 International Choral Festival CRO PATRIA 2019/ 
Competition for new choral compositions

ABOUT THE FESTIVAL

CRO PATRIA is a unique project on a global scale, which promotes choral singing and contemporary choral works, organized by Glazbena mladež Split. It is an international project in which choirs, composers, poets, members of prize-awarding committee from Croatia and other countries take part.

This programme tries to encourage contemporary, artistic valuable creativity in music and poetry, so each segment has special prizes and medallions – work of Croatian academic artists.

The festival is supported by: The President of the Republic of Croatia, Ministry of Culture, Split-Dalmatia County, City of Split, Tourist Board of Split and Croatian composers’ society.

INVITATION

We invite composers to apply to international competition for the new choral compositions in 23 International Choral Festival CRO PATRIA 2019.  Applications will be accepted until 15 March, 2019.

The competition is open to choral compositions unaccompanied by the music for mixed, male, female and children’s choir written in any language, with the maximum duration of 5 minutes.

Application is free.

GUIDELINES

 • The competition is open to all composers, regardless their age and nationality, former applicants and rewarded composers.
 • Each composer may submit up to 3 compositions.
 • The musical score must have name and surname of the author of the text.
 • It is necessary to send translation in Croatian or English for all lyrics which aren’t written in Croatian, English or Latin. 
 • Application must contain 3 copies of the written text of the song.
 • The authors vouch for the originality of the composition.
 • The score sent for the competition will not be returned. 
 • Composers can suggest the choir to perform their composition.
 • When they send their works to the competition, the authors transfer the right to the organizer to publish the chosen compositions, to record them on CDs and make videos, to transmit them via radio and television and to transfer these rights to the third parties. All other rights are preserved by the authors.

HOW TO APPLY?

 • Each musical score must be marked with a code of seven characters.
 • The same code must be written on a separate closed envelope which contains the information about and the contact of the composer.  
 • The envelope must also contain the composer’s statement that the applied composition hasn’t been published or rewarded in any other competition.  
 • The composers have to send their compositions (written in Sibelius 6 or 7 or any other similar program) together with the closed envelope – as stated above – to the address:

Glazbena mladež Split
Zagreba
čka 23
21000 Split
specifying: DO NOT OPEN – 22 CRO PATRIA – new compositions

JUDGING AND AWARDS

Compositions will be judged by an international prize-awarding committee. The decision of the committee is final and it cannot be appealed. Judging is divided into two phases.

In the first phase the committee will decide which compositions will perform in 23 International Choral Festival CRO PATRIA 2019.

The organizer will inform the author about the acceptance of the composition until 1 May 2019. The author guarantees that, by the end of the Festival CRO PATRIA 2019, applied and by the committee chosen composition will not be performed in public.  

In the second phase of the competition the prize-awarding committee will award three best compositions.

The awards are:

1) gold medallion Canticum novum,

2) silver medallion Canticum novum,

3) bronze medallion Canticum novum.

The author of the winning composition (composition awarded with gold medallion Canticum novum) will be also awarded with the money reward of 500€ and will be invited into prize-awarding committee of the tender for new choral compositions of the next year’s Festival.

Prize-awarding committee can assign special awards for:

 • Best new composition by young composer (composer born after 1989). The award does not include money reward.
 • Croatian Writers’ Association can award the medallion Sanctus Anastasius for the best verses of contemporary poets. Verses published before 2012, traditional verses as well as verses not written in Croatian are not taken into consideration for the award.

Organizer will do the best to arrange performance of each composition chosen in the first phase of the competition. Sending an application and taking part in competition implies accepting these terms.

CONTACT INFORMATION

Glazbena mladež Split
Zagrebačka 23
21000 Split

info@gmsplit.hr +385 (0)21 482 400